İNTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ ÜYE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İnteraktif Reklamcılık Derneği (“IAB”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, IAB üyeliğinin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyetlerin icrası, IAB tarafından yürütülen etkinlik/organizasyon/projelerin planlanması ve icrası, IAB içerisinde IAB  Türkiye İnternet Ölçümlemesi Araştırması başta olmak üzere araştırmaların yürütülmesi, IAB Türkiye markasının ürettiği ürün ve hizmetlerin bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması,  https://www.iabturkiye.org/ sitesi ve diğer mikro sitelerin işletilmesi ve yönetilmesi, IAB tarafından sunulan hizmetler hakkında ve/veya genel bilgi taleplerinizin yanıtlanması, talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kuruluşlara veri aktarılması, izin vermeniz halinde IAB hizmetleri, etkinlikleri, projeleri ve ilginizi çekeceğine inandığımız diğer konular hakkında sizinle iletişim kurulması ve tarafınıza haftalık/aylık haber bülteni gönderimlerinin yapılması ile üye ilişkilerinin yönetilmesi ve diğer üyelerin sizlerle iletişim kurabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, IAB tarafından Amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar ile diğer dernek üyelerine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz IAB tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve elektronik ortamda web sitelerimizde yer alan üyelik formunu doldurmanız ile elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendindeki “sözleşmenin kurulması veya ifası”, (ç) bendindeki “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk”,  (e) bendindeki “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması”  ve (f) bendindeki “meşru menfaati gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” kanuni veri işleme şartları uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Cad. Ersoy İş Merkezi No:102 D:3 Şişhane, 34433 Beyoğlu/İstanbul veya info@iabturkiye.org adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.